GITJ KEDUNG PENJALIN
gitj

 

 

NGALAP BERKAHING ALLAH

 

“Riaya Panèn iku anakna samasa kowé padha wiwit ngundhuhi tanduranmu. Déné Riaya Tarub Godhong anakna ing pungkasaning taun, sawisé kowé padha ngundhuhi pametuning kebon anggur lan kebon woh-wohan.

Menawa kowé padha ngenèni gandum kang kawitan, padha nganakna Pésta Panèn. Riayakna uga Riaya Tarub Godhong ing pungkasaning taun, samasa kowé padha ngundhuhi woh-wohan.”

(Pangentasan 23:16; 34:22)

 

Wonten dasar-dasar alkitabiah, tiyang Kristen ngawontenaken pisungsung undhuh-undhuh.  Ing antawisipun inggih punika:

Dinten Riyaya Pitung Minggu, Ibrani khaq hammatstsot, kasebat ugi Riyadi Panenan lan Riyadi Bungaran (Pang. 23:16; 34:22; Wil. 28:26).  Lajeng dinten punika kasebat Dinten Riyadi Pentakosta, awit dipun tindakaken dinten kaping 50 saksampunipun dinten Sabat, wiwitaning Paskah.  Ing dinten punika dipun pratandhani kanthi ngawontenaken kekempalan suci saha misungsungaken korban.
Dinten Riyaya Pondok Daun, Ibrani khaq hassukkot, utawi khaq ha’asif  (ngempalaken asil), Pang. 23:16; 34:22; Kaimam 23:34; Wil. 28:26.  Riyaya lumampah pitung dinten.  Dinten sepisan lan kaping pitu, wonten kempalan suci.  Wekdalipun panen, lajeng tiyang-tiyang manggen wonten ing pondok-pondok ingkang dipun damel saking pang-pang lan godhong-godhongan (Kaimam 23:39-43; Wil 29:12-38).  Tiyang-tiyang sami ngakeni bilih jawah punika berkahipun Allah kangge kesuburan siti (Za 14:17; 1 Sam 7:6).  Riyaya punika ugi ngengetaken rikala tiyang Israel medal saking Mesir lan gesang wonten ing ara-ara samun (Kaimam 23:43).  Riyaya punika lajeng dipun dasaraken penebusan ingkang dipuntindakaken Allah dhumateng manungsa dosa. (Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I, h. 367-368)

Saben taun kita ngawontenaken pengetan riyaya undhuh-undhuh.  Panci leres punika kita tindakaken kanthi kebak suka rila lan suka bingah.  Awit punapa?  Sabab kita mangertos bilih ingkang kita gadhahi punika sedaya saking berkahing Allah.  Kita punika saged kasebat namung pinangka juru among bandha (orang yang mengelola harta).  Menawi titiwanci sampun dumugi, sedaya ingkang kita “darbeki” mangke badhe kita tilar.  Benang sakeler kemawon sayektosipun kita mboten badhe mbekta.  Leres ingkang dipun ngendikakaken Ayub 1:21: "Lairku tanpa sandhangan. Enggonku bakal bali mrana iya mengkono. Allah sing maringi, Allah sing mundhut. Pinujia asmané Pangéran!"

Pramila makaten sampun ngantos kita kumed kaliyan barang darbek kita.  Kita ndedonga supados tansah diparingi manah ingkang remen cecaos dhateng Gusti.  Awit sayektosipun Gusti mboten badhe negakaken dhateng ingkang cecaos, malah kepara badhe ngluberaken berkahipun.  Ayat ingkang sampun kita sinaoni ing Wulang Bebasan 11:24 ngendikakaken:   “Ana wong sing nanjakaké bandhané tanpa dipikir, éwasemono mundhak sugih, ana sing ngirit banget, éwasemono uripé tansah kecingkrangan.”

 

Renungan Harian